??>? ?????  !"#$%&/()*+,-.501234?6789:?Root Entry ?F?đ?@SummaryInformation(TDocumentSummaryInformation8 hWordDocument3J ? ??? Oh+'0$?????4 D P \ h t???? 'Yޏ^ߘToTvcw{t@\AdministratorNormalpp4@??O@҈??@xđ@ K?/? P0 =WPS Office_11.1.0.11115_F1E327BC-269C-435d-A152-05C5408002CA? ՜.+,D՜.+,l(???????????    ? Microsofty ?0t|??KSOProductBuildVerICV?2052-11.1.0.11115!57FD2E4267744566BE167CA3D7A44FD10Table'(Data ?WpsCustomData? P?lKSKS?3J6?T T T ??,1&$?hO`+?;? DN2 Θic:y N0lpb?RTϑO(u+TݔlSb| 1.X[(WΘi?+TݔߘTmRBR kYkxxݔ?S Tfw 0kxxݔ?S Tfw I{ (WߘT-N\O:N~gBR03z[BRO(u O(uTONuݔkYu0 0ߘT[hQV[hQߘTmRBRO(uhQ 0GB 2760 2014 -Nĉ[ lpb?RT-Nݔvg'YkYuP?Pr^7hT NAl :N100mg/kg0+TݔߘTmRBR chQO(u NO[eP^ ?bqS[ FO?gߘ(uݔhvߘTO[ЏRTf[`N_R NM?q_T?QzzfRS0 2.SVRg lpb?RT-NݔvkYuϑr^7hT NAl hvSV S/f*N+RFU[:NXRNTSa (WuNR]Ǐ z-NP?O(u+TݔߘTmRBR bvQO(uv YMmRBR-Nݔ+TϑǏؚ0 N0_uirhߘT 1.X[(WΘi?ߘTṽ=?`peh S/fvQNTvkSurQ N0RW,gvkSuBl \O4xOWߘTv%{QbR RߘTvP?S(?OߘT1YSߘ(uN',B*phCJ OJPJQJ^JaJ KH *_H/B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *_H?B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *mH sH nHtH_H,B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH_H,B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH_H B*phCJ PJo(aJ KH_H)B*phCJ OJPJQJ^JaJ KH_H)B*phCJ OJPJQJ^J aJ KH_HB*phCJ PJaJ KH_H B*phCJ PJo(aJ KH_H ?????04????ŭu]E3" B*phCJ PJaJ KH *_H#B*phCJ PJo(aJ KH *_H/B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *_H/B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *_H?B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *mH sH nHtH_H/B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *_H/B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *_H,B*phCJ OJPJQJ^J aJ KH *_H B*phCJ PJaJ KH *_H#B*phCJ PJo(aJ KH *_H ??????024ѱyaI)?B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *mH sH nHtH_H/B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *_H/B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *_H?B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *mH sH nHtH_H/B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *_H?B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *mH sH nHtH_H,B*phCJ OJPJQJ^J aJ KH *_H,B*phCJ OJPJQJ^J aJ KH *_H4TVXZbd"4о~fF./B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *_H?B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *mH sH nHtH_H/B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *_H/B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *_H,B*phCJ OJPJQJ^J aJ KH *_H B*phCJ PJaJ KH *_H#B*phCJ PJo(aJ KH *_H,B*phCJ OJPJQJ^JaJ KH *_H/B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *_H 48>@BDNPTǧoW7/B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *_H?B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *mH sH nHtH_H/B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *_H?B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *mH sH nHtH_H/B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *_H?B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *mH sH nHtH_H/B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *_H?B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *mH sH nHtH_HTXbd??????ǫ{iXA*,B*phCJ OJPJQJ^J aJ KH *_H,B*phCJ OJPJQJ^J aJ KH *_H B*phCJ PJaJ KH *_H#B*phCJ PJo(aJ KH *_H/B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *_H/B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *_H7B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *nHtH_H/B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *_H?B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *mH sH nHtH_H ??fhjz|~?ǯw`N=&,B*phCJ OJPJQJ^J aJ KH *_H B*phCJ PJaJ KH *_H#B*phCJ PJo(aJ KH *_H,B*phCJ OJPJQJ^JaJ KH *_H/B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *_H?B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *mH sH nHtH_H/B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *_H/B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *_H?B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *mH sH nHtH_H ????????Ϸ}fN6/B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *_H/B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *_H,B*phCJ OJPJQJ^J aJ KH *_H,B*phCJ OJPJQJ^J aJ KH *_H B*phCJ PJaJ KH *_H#B*phCJ PJo(aJ KH *_H/B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *_H/B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *_H/B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *_H &(*,46 "ǰv^F.#B*phCJ PJo(aJ KH *_H/B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *_H/B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *_H/B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *_H,B*phCJ OJPJQJ^J aJ KH *_H B*phCJ PJaJ KH *_H#B*phCJ PJo(aJ KH *_H,B*phCJ OJPJQJ^JaJ KH *_H/B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *_H?B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *mH sH nHtH_H "$,.???????pXA/ B*phCJ PJaJ KH *_H#B*phCJ PJo(aJ KH *_H,B*phCJ OJPJQJ^JaJ KH *_H/B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *_H?B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *mH sH nHtH_H/B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *_H/B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *_H,B*phCJ OJPJQJ^J aJ KH *_H,B*phCJ OJPJQJ^J aJ KH *_H B*phCJ PJaJ KH *_H ???JL?? пyhVE.,B*phCJ OJPJQJ^J aJ KH *_H B*phCJ PJaJ KH *_H#B*phCJ PJo(aJ KH *_H B*phCJ PJaJ KH *_H B*phCJ PJaJ KH *_H#B*phCJ PJo(aJ KH *_H B*phCJ PJaJ KH *_H#B*phCJ PJo(aJ KH *_H B*phCJ PJaJ KH *_H/B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *_H,B*phCJ OJPJQJ^J aJ KH *_H hjlи)B*phCJ OJPJQJ^JaJ KH_H/B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *_H/B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *_H,B*phCJ OJPJQJ^J aJ KH *_H&*66666666???? 0@P`p?????6666 0@P`p????? 0@P`p????? 0@P`p????? 0@P`p????? 0@P`p????? 0@P`p?F@?Fcke a$$1$CJKHmH sH nHtH_HD@Dh 1dha$$@&CJ OJPJaJ V@Vh 2d???$$@&CJ OJQJ^JaJ 5\J@Jh 3d???$$@&CJ aJ 5\V@Vh 4dx??$$@&CJOJQJ^JaJ5\?$A@??$؞k=W[SONi@??Nnfh?h(:V 4?4?l4?4?l >O??> h 1 CharCJ OJPJaJ KHHO?H h 2 CharCJ OJQJ^JaJ 5KH\<O?< h 3 CharCJ aJ 5KH\HO?!H h 4 CharCJOJQJ^JaJ5KH\|@2|cke)ۏ)dha$$1$9D^WD?`0CJOJPJQJ^JaJKHmH sH nHtH_H*@B*ybleW[a$$2O?Q2 ybleW[ CharCJKH0L@0egVD?d^daJ2O?q2eg Char CJaJKH2@?2yblFhe,g CJaJKH4O??4 yblFhe,g CharCJaJ8 @?8u??a$$G$ ?9r CJ.O??.u??CharCJKH?@??u?wcd?a$$G$ ?9r @& $dN?%dO?&dP?'dQ?CJ.O??.u?w CharCJKHX^@?Xnf?Qz)a$$1$[$d\$dCJOJQJ^JaJKH)@??u?x2V@?2]vc B*ph]]]>**U@?*c B*ph:::>*4O?!4 ybleW[ Char1CJKH6O?16NormalCharacter:O?A: yblFhe,g Char1 CJaJKHHO?QH&e Char CJaJKHmH sH nHtH_HZO?bZ% No Spacing &a$$1$ CJaJKHmH sH nHtH_H0Or0p0'1$ KH^JaJ?O??=؞k=W[SO Para Char Char Char Char Char Char Char Char Char Char( CJOJQJ:O?:p17)1$OJQJ^JaJKHB??, ?j ??44T??"?l v ? l !"#$6 G?.[x?@Times New Roman-???[SO-?? ?|?ўSO7??$B? Cambria7$?.{$? Calibri5$? .[`? ( Tahoma7D??eck\h[{SO-4?? ?|?N[-4?? ?|?6D??t ??v ?????????{lda$$1$WD?`da$$1$WD?`da$$1$WD?`da$$1$WD?`da$$1$WD?` dWD?`da$$1$WD?`da$$1$WD?`da$$1$WD?`dX?a$$da$$ v ? , : ????? ????????xida$$1$WD?`da$$1$WD?`da$$1$WD?`da$$1$WD?`da$$1$WD?`da$$1$WD?`da$$1$WD?`da$$1$WD?`da$$1$WD?`da$$1$WD?` n????2Vd?????????xida$$1$WD?`da$$1$WD?`da$$1$WD?`da$$1$WD?`da$$1$WD?`da$$1$WD?`da$$1$WD?`da$$1$WD?`da$$1$WD?`da$$1$WD?` ??h|???(6 ????????xida$$1$WD?`da$$1$WD?`da$$1$WD?`da$$1$WD?`da$$1$WD?`da$$1$WD?`da$$1$WD?`da$$1$WD?`da$$1$WD?`da$$1$WD?` .???jl????????da$$1$WD?`da$$1$WD?`da$$1$WD?`da$$1$WD?`da$$1$WD?`da$$1$WD?`da$$1$WD?`da$$1$WD?`1. A!?#?"$%?S2P1??wiSO;4?? N[_GB2312 'Yޏ^ߘToTvcw{t@\ Administratorpp ??Qh?@Q{@|4G#{LP O?O[OBQ?R8;U?XH%Xs?XNY?ZZ]?]?a_a2c@fush?n?o?oTo@Ypc8r?u?w"x+TyA{r?u?????R???????o?y.?YB?{?/?2?S?a?3n?L?o?E?%/?f?uQ?n?"?L?j?@???!h?????f3?F?_???F?C>?X?z???q?I?@?h?*@?s???P? X???.%?^?'?dI?_?u?????{?|M???]???K^?Mf?Wf???zu?i~?k?????Z?X??R?T?M???o4?i???Q?Yq?}???e???I?Y?Q???e?&?????@?m?j"?J#]|?=<Z ?g3?(?\&??M?!???q?? ?D Q|?Tg?d5Oh?6??=C?l??x? S.?QzVdZH?S?z?\?N j?bu ?}!???#]?V,?f~$?h$i?I%fFE&s?TH??)?n)C?RV\+h?@.,?L-pZ.?1m12?n2M7?{??+5? 6R??7:^?E? "?K<V VNV^dWvaHW?vW>FWWX?YO4Yi[SYgqY?Z3*[{I[Z~[J\mI]T]L]ZN^YU_Wh_?_l`V`?0a?c?*f9bof?f?h uixiuibjnzjujoJkJTkDl?6cmjnB]#nYnm4&o?,ono[7ov>:q~AOq\dqmq?q?*r?Xslt6du?vav?v?xHAx??y-8yCCz?czuX{b/|F|?|?}Y_~K~?6Jd?? ??Z??????s?>??? ? ?? ?S ?????@